Gmina Wojciechowice położona jest w północno-wschodniej części województwa świętokrzyskiego przy drogach krajowych: Kielce - Lublin - Rzeszów - Radom - Warszawa.

Pod względem zajmowanej powierzchni (86 km kw.) gmina zalicza się do grupy gmin małych (powierzchnia gminy stanowi 0,7% ogólnej powierzchni województwa i 9,4% powierzchni powiatu) z dominującą funkcją rolnictwa indywidualnego, o znacznie wyższej od średniej wojewódzkiej przydatności rolniczej gleb. Ludność gminy stanowi 0,36% ludności województwa i 7,9% ludności powiatu. Gęstość zaludnienia gminy wynosi 54,8 osób/km kw. i jest znacznie mniejsza od średniej gęstości zaludnienia województwa 113,2 osób/km kw. oraz średniej gęstości zaludnienia powiatu 65,2 osób/km kw.

Według regionalizacji fiziograficznej Polski (J. Kondracki) gmina obejmuje fragment makroregionu Wyżyna Kielecka i część dwóch mezoregionów : Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórza Iłżeckiego.

Ogólna powierzchnia lasów wynosi 2,2% ogólnej powierzchni gminy.

Gmina Wojciechowice położona jest w zasięgu oddziaływania korytarzy transportowych:

  • krajowego, łączącego Warszawę poprzez Radom z Rzeszowem,
  • krajowego wiążącego Lublin ze Śląskiem,
  • międzyregionalnego, łączącego korytarze krajowe Kielce - Lublin i Kielce - Łódź, przebiegającego w układzie wschód- zachód.

Analiza powiązań siecią drogową i indywydualnymi  środkami komunikacji określa, iż w zakresie 30-to minutowego dojazdu do Wojciechowice znajduje się 20 gmin, natomiast w odległości 15-to minutowego dojazdu - 4. Przez teren gminy Wojciechowice przechodzi linia kolejowa Łódź - Dęblin oraz zlokalizowane są dwie stacje przeładunkowe, w tym jedna towarowa i jeden przystanek osobowy.

żródło: http://www.wojciechowice.com.pl