logo wtzWarsztat Terapii Zajęciowej przez Lokalnej Grupie Działania Powiatu Opatowskiego, rozpoczął swoją działalność 21 grudnia 2016r, prowadzony jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego i działaj na podstawie ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( tj.: Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr. 63 poz 587 z późn. zm.).

Warsztat finansowany jest w 90% przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych na podstawie Umowy z dnia 14.12.2016r. oraz w 10% przez Budżet Powiatu na podstawie Umowy z 01.03.2017 r.

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Lokalnej Grupie Działania Powiatu Opatowskiego realizuje zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej, społecznej i ruchowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę jej indywidualnych możliwości. Realizacja tych zadań odbywa się poprzez: rozwijanie umiejętności w wykonywaniu czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, przygotowanie do życia w środowisku społecznym, poprawę kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój psychofizycznych sprawności oraz ogólne usprawnienie.

Warsztat jest placówką pobytu dziennego i zapewnia rehabilitację 60 uczestnikom.

 

Zajęcia Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzone są w następujących pracowniach:

 1. Administracji
 2. Cukierniczej
 3. Gospodarstwa Domowego
 4. Komputerowej
 5. Krawieckiej
 6. Kroniki
 7. Muzycznej
 8. Plastycznej
 9. Przyrodniczej
 10. Rehabilitacji Ruchowej
 11. Technicznej
 12. Zoologicznej

Uczestnicy w ramach zajęć mogą korzystać z pomocy psychologicznej.

W ramach wsparcia psychologicznego i psychoterapii prowadzone są zajęcia poprawiające:

 • stymulację funkcji myślowych, pamięciowych i percepcyjno-motorycznych; zwiększanie zasobu wiedz i pojęć, pomoc przy systematyzowaniu wiedzy;
 • rozwijanie kompetencji społecznych, językowych i arytmetycznych;
 • ćwiczenia relaksacyjne – muzykoterapia; treningi myślenia i pamięci;
 • zwiększanie motywacji do pracy poprzez dawanie okazji do osiągnięcia sukcesu; rozwijanie uwagi;
 • budowa poczucia bezpieczeństwa; pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych;
 • mediacja w sytuacjach konfliktowych;
 • wzmacnianie samooceny i budowanie wiary w siebie.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Czekarzewicach Drugich oferuje pełny zakres świadczeń z zakresu fizjoterapii tj:

 • kinezyterapia indywidualna
  • Ćwiczenia bierne
  • Ćwiczenia izometryczne
  • Ćwiczenia redresyjne
  • Ćwiczenia wspomagane
  • Ćwiczenia w odciążeniu
  • Ćwiczenia w odciążeniu z oporem
  • Ćwiczenia z oporem
  • Ćwiczenia wg metody PNF – metoda neurofizjologiczna
  • Ćwiczenia metodą FED – wady postawy, skrzywienia kręgosłupa
 • kinezyterapia ogólna
  • Gimnastyka poranna
  • Ćwiczenia czynne wolne - grupowe
 • fizykoterapia
  • Elektroterapia
  • Ciepłolecznictwo
  • Laserterapia
  • Ultradźwięki
  • Krioterapia miejscowa
 • masaż klasyczny
 • drenaż limfatyczny

Ćwiczenia poprawiające ogólną sprawność organizmu:

  • Bieżnia
  • Orbitrek
  • Rower rehabilitacyjny
  • Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych i kończyn górnych
 • ćwiczenia na materacu, na przyrządach i z przyborami
 • nordic walking

 

OPIS PRACOWNI

 

 

PRACOWNIA ADMINISTRACJI

Wyposażenie pracowni w taki sposób, że spełnia wymogi w pełni profesjonalnego biura i stwarza uczestnikom możliwość kształtowania szeregu umiejętności:

 • technicznych: obsługa telefonu, faksu, ksero, laminatora, nożyc biurowych, termobindownicy, sposoby obiegu dokumentów, ich porządkowanie i segregowanie, ewidencjonowanie korespondencji;
 • społecznych: zdolności współdziałania w realizacji zadań grupowych, odpowiedzialności za wykonywanie zadań indywidualnych i zespołowych, zasady organizacji miejsca pracy, standardy obsługi klienta, elementy savoir-vivre’u;
 • osobistych: umiejętności komunikacyjne i asertywne, budowanie adekwatnego obrazu własnych możliwości oraz szczególnej dbałości o zewnętrzny wizerunek własnej osoby. Ponieważ nasze WTZ nie posiadają własnego sekretariatu – pracownia administracyjno-biurowa przejęła taką właśnie funkcję, stając się tym samym „poligonem doświadczalnym” dla uczestników w procesie zdobywania zawodowych umiejętności pomocnika administracyjno-biurowego.

W ramach swoich zadań Uczestnicy pracowni administracyjno-biurowej biorą udział w wycieczkach z zakresu aktywizacji zawodowej. Odwiedzają głównie:

 • urzędy pocztowe;
 • banki;
 • urząd miasta i gminy oraz jego poszczególne biura;
 • powiatowy urząd pracy;
 • profesjonalne biura i sekretariaty.

p administracji

-->powrót do listy pracowni 

 

 

 

PRACOWNIA CUKIERNICZA

W pracowni cukierniczej wszelkie poczynania terapeutyczne są dostosowane do indywidualnych możliwości każdego z uczestników. Terapia nastawiona jest na naukę nowych umiejętności, główny nacisk kładzie się na utrwalenie już posiadanych. Staramy się uwrażliwić naszych uczestników na to, by dbali o czystość i porządek na terenie warsztatów, a w szczególności na stanowisku pracy. Wyrabianie nawyku zakładania odzieży ochronnej, zwracanie uwagi na estetykę i czystość odzieży własnej. Poznawanie technik i organizacji pracy przy wypieku ciast, deserów, tortów, ciastek, wyrobów czekoladowych. Rozwijanie zdolności indywidualnej i rozwijanie umiejętności wzajemnej współpracy oraz wzajemnej pomocy. Podnoszenie poczucia własnej wartości.

Obsługiwanie sprzętu AGD:

 • piekarniki elektryczne
 • ekspres do kawy
 • blender
 • roboty kuchenne
 • opiekacz i inny zestaw sprzętów znajdujących się w pracowni
 • przypomnienie przepisów BHP obowiązujących w pracowni cukierniczej
 • nauka i doskonalenie prawidłowej segregacji odpadów
 • dokonywanie zakupów na potrzeby zajęć warsztatowych i własne w ramach prowadzonego treningu ekonomicznego
 • doskonalenie umiejętności pracy w zespole.

p cukiernicza

 -->powrót do listy pracowni

 

 

PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Uczestnicy uczą się zasad zdrowego żywienia, sporządzania prostych posiłków oraz zasad estetycznego podawania do stołu. Do głównych zadań pracowni należy kształtowanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania oraz uzyskania maksymalnej niezależności życiowej Uczestników. Prace koncentrują się wokół zdobywania umiejętności wykonywania prac kulinarnych. Nacisk w programie tej pracowni położony jest również na zdobywanie umiejętności porządkowych.

Uczestnicy biorą czynny udział organizacji różnego typu przedsięwzięć i imprez przez co nabywają umiejętności organizatorskich. W ramach pracowni odbywają się wycieczki zawodoznawcze do restauracji i firm gastronomicznych.

p gosp dom

 -->powrót do listy pracowni

 

 

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

Uczestnicy na pracowni komputerowej uczą się, nabywają, kształtują i utrwalają umiejętności z zakresu obsługi komputera, drukarki, urządzeń cyfrowych takich jak aparat cyfrowy, Pendrive oraz peryferyjnych podłączanych do niego. Nabywają również umiejętności obsługi programów potrzebnych w codziennym życiu, jak i aktywizacji społeczno-zawodowej np. programów pakietu Office: edytora tekstu Word, nauka i kształtowanie umiejętności pisania CV, życiorysu, arkusza kalkulacyjnego Excel czy programów graficznych Paint, PowerPoint do wykonywania np. kartek okolicznościowych, ulotek, jak i innych potrzebnych do obsługi sprzętu, stron internetowych, poczty elektronicznej, obsługi multimedialnych programów komputerowych, słuchania muzyki, jak i oglądania filmów. Nauka i zapoznanie się z podstawowymi funkcjami tych urządzeń i programów. W zajęciach na pracowni komputerowej wykorzystują Internet oraz pocztę elektroniczną. Dzięki zajęciom na pracowni komputerowej w ramach rehabilitacji społeczno-zawodowej uczestnicy WTZ mogą poznawać nowe technologie, nabywają nowych umiejętności dających możliwość doskonalenia zawodowego i społecznego, radzenia sobie z problemami w świecie cyfrowym, które w przyszłości zwiększą ich szanse w wejściu na rynek pracy, podjęciu pracy oraz w życiu codziennym.

p komp

 -->powrót do listy pracowni

 

 

PRACOWNIA KRAWIECKA

Zadaniem pracowni krawieckiej jest wyrabianie umiejętności samodzielnego szycia ręcznego, praktycznego wykorzystania ściegów hafciarskich, używania dodatków krawieckich do zamierzonych celów oraz obsługa maszyny do szycia. Umiejętności te kształtowane są poprzez wykonywanie dla potrzeb warsztatu Terapii Zajęciowej prac użytkowych i prac o walorach artystycznych łączących w sobie różne techniki szycia i haftu. Równie ważna jest nauka łączenia materiałów ściegiem prostym, podstawowym i fastrygą, nauka tzw.” pogotowia krawieckiego”, ćwiczenia manualne dłoni i palców poprzez zwijanie włóczki w kłębek, nauka haftu krzyżykowego, łańcuszkowego i półkrzyżykowego, haftu ozdobnego.

Oprócz nauki prawidłowego nazywania i posługiwania się narzędziami krawieckimi takimi jak igła, nitka, nożyczki, maszyna do szycia, uczestnicy poszerzają i wzbogacają słownictwo zawodowe, ćwiczą płynność i precyzję ruchów ręki, usprawniają koordynację wzrokowo – ruchową, kształcą wrażliwość, estetykę i wytrwałość w wykonywanej pracy. W program pracowni wpisana jest nauka wzajemnej tolerancji, cierpliwości i poczucia odpowiedzialności za efekty wykonanej pracy.

p krawiectwa

 -->powrót do listy pracowni

 

 

PRACOWNIA KRONIKI

Głównym celem pracowni kroniki jest nie tyle sama nauka obsługi aparatu co wzbudzanie, zachęcanie do kreatywności, innego sposobu postrzegania świata i uwiecznianie go na zdjęciach. Tutaj uczestnicy mają zarówno swobodę w tworzeniu swoich własnych projektów, jak i dokumentując wydarzenia i wyjazdy, które organizuje WTZ.

Współpracujemy z różnymi pracowniami(m.in. plastyczna, muzyczna, techniczna, cukiernicza, zoologiczna, przyrodnicza ). Podczas pracy używamy różnego rodzaju urządzeń: projektora, aparatu, komputera, drukarki, skanera. Każde z nich jest obsługiwane samodzielnie przez uczestników w miarę ich możliwości indywidualnych.

p kroniki

 -->powrót do listy pracowni

 

 

PRACOWNIA MUZYCZNA

W pracowni muzycznej kształtuje się umiejętności koncentracji. W trakcie zajęć pobudza się inwencję twórczą, fantazję, rozwija zdolność przeżywania muzyki i wyrażania dostrzeżonych zjawisk. Podczas zajęć terapeutycznych kształtuje się umiejętność wszechstronnej obserwacji, spostrzegawczości, pamięci wzrokowej i słuchowej. Rozwijana jest wrażliwość na barwy, formy, światło, ruch i dźwięk. W trakcie zajęć wykorzystuje się zabawy ruchowe, ćwiczenia rytmiczne, grę na różnych instrumentach, swobodne interpretowanie ruchem tematów rytmicznych, utwory muzyczne, piosenki, tańce, bajki. Pod kierunkiem instruktora uczestnicy uczą się grać na instrumentach, przygotowywani są do prezentacji artystycznych, przeglądów, konkursów wokalnych i tanecznych. Uczestnicy poprzez takie zajęcia poznają wiele ciekawych form i metod wyrażania swoich emocji, przeżyć, doskonalą swoją dykcję oraz słuch, rozwijają swoje talenty wokalne, sceniczne, poznają wiele ciekawych form i metod wyrażania swoich emocji, przeżyć poprzez muzykę, doskonalą dykcję, szlifują głos oraz słuch.

p muzyczna

 -->powrót do listy pracowni

 

 

PRACOWNIA PLASTYCZNA

Pracownia plastyczna jest formą rehabilitacji wykorzystującą terapeutyczne wartości pracy i twórczości artystycznej. Zajęcia na pracowni plastycznej pozwalają na satysfakcję z posiadanych umiejętności, jak również nabywanie nowych, celem pełniejszej samorealizacji siebie pomimo istniejących trudności i ograniczeń. Podczas zajęć uczestnicy rozwijają sprawność manualną, wyobraźnię i kreatywność. Uczą się spędzania czasu wolnego w sposób twórczy. W efekcie powstają między innymi: rysunki, obrazy, kartki okolicznościowe, kompozycje kwiatowe. Uczestnicy rozwijają swoje zdolności plastyczne poprzez malarstwo, zdobnictwo, dekoratorstwo.

W pracowni plastycznej uczestnicy uczą się pracy grupowej opierającej się na łączeniu różnych umiejętności poszczególnych uczestników podczas realizowania jednego tematu zajęć np. kartki okolicznościowe, stroiki świąteczne, kwiatki z bibuły. Pracownia plastyczna wyposażona jest w podstawowe materiały pozwalające na rozwijanie wśród uczestników zdolności umiejętności plastycznych; farby, pędzle, papiery ozdobne, kredki, pastele suche i olejne. W ramach działalności pracowni uczestnicy mogą brać udział w konkursach i przeglądach plastycznych. Najcenniejszym celem pracowni plastycznej jest w głównej mierze terapia poprzez sztukę, oraz to że tu podopieczni wykonują swoje własne dzieła artystyczne wybierając indywidualnie temat pracy i technikę plastyczną dostosowaną do ich własnej wyobraźni i wrażliwości.. W pracowni uczestnicy rozwijają wyobraźnię, cierpliwość, wytrwałość i poczucie odpowiedzialności za wykonaną pracę. Pracownia plastyczna ma zainteresować uczestnika zagadnieniami z zakresu sztuki oraz poszerzenia jego wiedzy w tej dziedzinie. Uczestnicy sami przygotowują prace które często zdobią pomieszczenia warsztatu są wystawiane na kiermaszach, a czasami stają się miłymi upominkami.

p plastyczna

 -->powrót do listy pracowni

 

 

PRACOWNIA PRZYRODNICZA

Program terapii, rehabilitacji społeczno-zawodowej w pracowni przyrodniczej obejmuje między innymi zakres pielęgnacji roślin w budynku jak i na terenie WTZ (podlewanie, nawożenie, przesadzanie roślin doniczkowych, podlewanie koszenie oraz grabienie trawników, wysiew pielęgnacja warzyw w tunelu foliowym oraz ogródku warzywnym, zbiór plonów, podcinanie, zabezpieczanie krzewów przed mrozem, zbiór suszonych kwitów, ziół). Uczestnicy wykonują także stroiki świąteczne, kompozycje kwiatowe z kwiatów świeżych, suszonych i sztucznych.

Celem zajęć w pracowni przyrodniczej jest nauka posługiwania się narzędziami oraz maszynami ogrodniczymi (kosiarki, motyczki, grabie), opanowanie czynności związanych z pracami porządkowymi, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, poprawa sprawności fizycznej, ćwiczenia motoryki małej i dużej, rozwijanie sprawności manualnych, zwiększanie zakresu umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania uczestników w życiu codziennym na miarę ich indywidualnych możliwości, rozwijanie takich cech osobowości jak: cierpliwość, pracowitość, dokładność, staranność, opanowanie, opiekuńczość., kształtowanie umiejętności i zachowań wynikających z indywidualnych programów rehabilitacji, terapii uczestników i bieżących potrzeb terapeutycznych.

Uczestnicy zdobywają umiejętności poprzez zagospodarowanie terenu wokół WTZ. Uzupełnieniem form terapii są wycieczki po okolicy rozbudzające zainteresowania krajoznawcze, wyczulające na piękno przyrody i ochrone środowiska naturalnego.

Istotnym elementem zajęć w pracowni jest także nauka i kształtowanie u podopiecznych podstawowych postaw zawodowych i społecznych jak przestrzeganie zasad BHP i PPOŻ obowiązujących w pracowni, planowanie pracy, współpraca z innymi uczestnikami, dbałość o narzędzia i materiały.

p przyrodnicza

 -->powrót do listy pracowni

 

 

PRACOWNIA REHABLITACJI RUCHOWEJ

Sala rehabilitacyjna wyposażona jest w niezbędny sprzęt do fizykoterapii i rehabilitacji oraz podnoszenia sprawności i kondycji fizycznej. Rehabilitacja dostosowana jest do indywidualnych potrzeb każdego z uczestników. Z zabiegów fizykoterapeutycznych korzystają uczestnicy zdiagnozowani przez mgr fizjoterapii zatrudnionego w WTZ, wymagający zabiegów fizykalnych. Uczestnicy mają do dyspozycji urządzenie do elektroterapii, UD, magnetronik, laser. Mogą korzystać również z lamy solux i masażu klasycznego. Zajęcia w tej pracowni obejmują ćwiczenia ogólno-usprawniające oraz indywidualne ćwiczenia. W szczególnych przypadkach uczestnicy ćwiczą na podwieszkach, w kabinie PUR, ćwiczenia w odciążeniu, ćwiczenia z oporem i ćwiczenia w odciążeniu z oporem. Ponadto mogą korzystać z urządzeń znajdujących się w Sali rehabilitacyjnej tj: rower stacjonarny, bieżnia, orbitrek, platforma wibracyjna, rotor do ćwiczeń kończyn górnych oraz tablica do ćwiczeń manualnych ręki. Uczestnicy biorą również udział w zajęciach organizowanych, które pozwalają na rozładowanie emocji, rozluźnienie i odprężenie od typowych zajęć tematycznych. Udział w zajęciach pozwala dbać uczestnikom o swoją kondycję fizyczną, jak również uczy prozdrowotnego trybu życia. Prowadzone są również zajęcia rekreacyjno-sportowe poza ośrodkiem, m. in. gry i zabawy dla osób niepełnosprawnych na świeżym powietrzu, marsze i marszobiegi z kijkami do NW.

Zadaniem rehabilitacji jest usprawnianie naszych podopiecznych i przygotowanie ich do pracy w pozostałych pracowniach.

Celem zajęć jest podnoszenie ogólnej sprawności oraz rozwijanie zdolności motorycznych i koordynacji ruchowej.

p rehabilitacji

 -->powrót do listy pracowni

 

 

PRACOWNIA TECHNICZNA

Pracownia techniczna jest pracownią, w której nasi uczestnicy poznają obsługę podstawowych narzędzi ręcznych i elektronarzędzi, uczą się rozróżniania oraz dobierania odpowiednich narzędzi do wykonywanej pracy.

Najważniejsze zadania procesu terapii zajęciowej pracowni Technicznej to:

 • rozwijanie sprawności manualnych, orientacji przestrzennej i koncentracji uwagi, koordynacji wzrokowo- ruchowej,
 • rozwijanie i poprawa zdolności manualnych,
 • rozwijanie takich cech jak: cierpliwość, pracowitość, dokładność, staranność, opanowanie
 • wzbudzanie motywacji do pracy,
 • praktyczne zdobywanie umiejętności wykonywania prostych czynności technicznych,
 • zdobywanie umiejętności posługiwania się narzędziami i urządzeniami,
 • praktyczne poznanie technologii, materiałów, narzędzi i urządzeń i oprzyrządowania w dostępnym uczestnikom zakresie,
 • zwiększenie zakresu umiejętności niezbędnych do samodzielnego i niezależnego funkcjonowania uczestników w życiu codziennym na miarę ich indywidualnych możliwości,
 • rozwijanie zainteresowań i umiejętności przysposabiających do pracy w zakładach chronionych,
 • zapoznanie się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na pracowni technicznej uczymy się:

 • zapoznawania z warsztatem stolarskim,
 • obsługi, przeznaczenia i praktycznego użytkowania poszczególnych elektronarzędzi oraz urządzeń stolarskich,
 • poznawania rodzaju drewna i jego praktycznego wykorzystania( tworzenie mebli ogrodowych, domowych)
 • sposobów obróbki drewna, metali przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi,
 • malowania drewna, metali,
 • czyszczenia wszelkich elementów metalowych i drewnianych,
 • wykonywania podstawowych prac budowlanych,
 • dokonywania pomiarów,
 • poznawania materiałów konstrukcyjnych i ich przeznaczenia,
 • wykonania drobnych prac ślusarskich, mających wykorzystanie w życiu codziennym,
 • rozróżniania rodzajów śrub, wierteł, wkrętów, tarczy szlifierskich, gwoździ itp.
 • poznawania narzędzi i materiałów budowlanych oraz ich przeznaczenia,
 • wykonywania prac brukarskich (przygotowywanie terenu, układanie płyt ażurowych itp.)
 • naprawiania drobnych usterek.

Wyżej wymienione czynności mają na celu osiągnięcie przez uczestników maksymalnej samodzielności i zaradności wynikającej z życia codziennego oraz przywrócenia ich na rynek pracy.

p techniczna

 -->powrót do listy pracowni

 

 

PRACOWNIA ZOOLOGICZNA

W pracowni zoologicznej osoby niepełnosprawne zajmują się opieką nad zwierzętami domowymi. Na naszym terenie działa również Mini Zoo, które cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczestników, ale również i osób odwiedzających naszą placówkę.

Zajęcia w pracowni zoologicznej obejmują:

 • prace porządkowe w zagrodach u zwierząt, klatkach dla ptaków oraz u ryb
 • karmienie, pojenie i opiekę nad zwierzętami, ptakami, rybami
 • pielęgnację zwierząt (szczotkowanie sierści, czyszczenie kopyt, czesanie grzyw, czyszczenie uprzęży, koryt, poideł, naczyń do karmy)

Po zakończeniu procesu rehabilitacji uczestnicy tej pracowni będą mogli znaleźć zatrudnienie w gospodarstwach rolniczych oraz do opieki nad zwierzętami w schroniskach, ogrodach zoologicznych oraz jako pomoc w sklepach zoologiczno – wędkarskich.

p zoologiczna

 -->powrót do listy pracowni

WARSZTAT REALIZUJE FORMY PROWADZONEJ REHABILITACJI:

 • indywidualna
 • zbiorowa
 • grupowa
 • arteterapia
 • ergoterapia
 • socjoterapia
 • muzykoterapia
 • choreoterapia
 • teatroterapia
 • filmoterapia
 • biblioterapia
 • estetoterapia
 • hipoterapia
 • kinezyterapia
 • ćwiczenia manualne
 • zajęcia rewalidacyjne
 • sylwoterapia
 • przygotowanie do pracy
 • zajęcia rekreacyjne
 • zajęcia relaksacyjne
 • konkursy
 • wsparcie psychologiczne
 • imprezy okolicznościowe i wycieczki

METODY PRACY:

 • praktyczne
 • słowne
 • wzrokowe
 • manualne
 • weryfikujące
 • trening ekonomiczny
 • trening umiejętności społecznych
 • trening w zakresie czynności życia codziennego
 • hafciarstwo
 • tkactwo
 • dziewiarstwo
 • krawiectwo
 • wikliniarstwo
 • kaletnictwo
 • stolarstwo
 • ogrodnictwo
 • florystyka
 • bukieciarstwo
 • ludoterapia
 • malarstwo
 • rysunek
 • sztuki użytkowe
 • grafika
 • zdobnictwo i dekoratorstwo
 • estetoterapia
 • terapia ruchem
 • rekreacja
 • relaksacja
 • metody dydaktyczne
 • inne metody stosowane w miarę potrzeb.

W ramach zajęć organizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej przy Lokalnej Grupie Działania Powiatu Opatowskiego w Czekarzewicach Drugich dla uczestników prowadzone były zajęcia rekreacyjne, ściśle związane z uroczystościami i imprezami okolicznościowymi.

W Warsztacie zapewniamy również imprezy, wycieczki, spotkania i turnusy rehabilitacyjno – integracyjne. W 2019 roku zrealizowaliśmy

 1. Zabawa choinkowa w WTZ Czekarzewice II
 2. Zabawa choinkowa w WTZ Bidziny
 3. Zabawa choinkowa w WTZ Sobów
 4. Zabawa choinkowa w WTZ Opatów
 5. Przedstawienie walentynkowe w WTZ Czekarzewice II
 6. „Kino za rogiem” w Solcu Nad Wisłą
 7. Zabawa choinkowa w WTZ „TOP MEDICUS” w Opatowie
 8. Przedstawienie z okazji Dnia Kobiet w WTZ Czekarzewice II
 9. Ognisko z okazji Pierwszego Dnia Wiosny w WTZ Czekarzewice II
 10. „IX Integracyjny Przegląd Piosenki Religijnej 2019” w Opatowskim Ośrodku Kultury
 11. Śniadanie wielkanocne wraz z przedstawieniem w WTZ Czekarzewice II
 12. Festiwal Majowy „Tobie Maryjo śpiewać chcę” w DPS w Zochcinku
 13. „XV Wojewódzkie Święto Kwitnącej Wiśni” w Nowem
 14. Przegląd Pieśni Maryjnej i Piosenki o Matce w Ostrowcu Św.
 15. Przedstawienie z okazji Dnia Mamy i Taty oraz Opiekuna
 16. Wyjazd do Zamościa
 17. Piknik integracyjno- sportowy „Szybcy i #SPRAWNI” w WTZ Czekarzewice II
 18. Święto Sadów w Józefowie
 19. Piknik Integracyjny „RAZEM” w Ożarowie
 20. Turnus rehabilitacyjny w miejscowości Kretowiny na Mazurach
 21. Zawody sportowe w WTZ Bidziny
 22. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”
 23. Dzień Pieczonego Ziemniaka w WTZ Czekarzewice II
 24. Bieg Integracyjny „Spełniać Marzenia” w Rudniku nad Sanem
 25. Przedstawienie z okazji Dnia Chłopaka w WTZ Czekarzewice II
 26. Konkurs Pieśni Ludowych w Zielonce
 27. Wyjazd do Sabatu Krajno oraz do Kurozwęk
 28. Konkurs taneczny oraz plastyczny „GAUDIUM” w Krakowie
 29. Zabawa taneczna z okazji Halloween w WTZ Czekarzewice II
 30. Apel upamiętniający odzyskanie niepodległości przez Polskę w WTZ Czekarzewice II
 31. Turnus rehabilitacyjny w Zakopanem
 32. Zabawa Andrzejkowa w WTZ Czekarzewice II
 33. Dzień Otwarty WTZ Czekarzewice II
 34. Wyjazd do Polskich Fabryk Porcelany „ĆMIELÓW”
 35. Spotkanie wigilijne oraz wręczenie paczek świątecznych dla uczestników Warsztatu
 36. Zabawa sylwestrowa dla uczestników WTZ Czekarzewice II

Zestawienie imprez kulturalnych, sportowych i różnego rodzaju uroczystości, w których brał udział Warsztat w 2020 roku. (Ze względu na pandemię COVID-19 możliwości udziału w imprezach okolicznościowych, wyjazdach i plenerach były mocno ograniczone.)

 1. Zabawa walentynkowo-choinkowa w WTZ Czekarzewice II
 2. Zabawa choinkowa w WTZ BidzinyPowitanie wakacji
 3. Wyjazd do Kielc, Chrustów oraz Św. Krzyż
 4. Wyjazd Sulisławic
 5. Wyjazd do Kałkowa
 6. Wyjazd do Warszawy
 7. Wyjazd do Radomia
 8. Wyjazd do Wadowic i Łagiewnik
 9. Dzień Chłopaka
 10. Turnus rehabilitacyjny w Zakopanem
 11. Wyjazdy celem realizacji treningu ekonomicznego