logo wtzWarsztat Terapii Zajęciowej przy Lokalnej Grupie Działania Powiatu Opatowskiego, świadczy terapię, rehabilitację społeczno – zawodową uczestników, która ma na celu ogólne usprawnianie, rozwój umiejętności z zakresu życia codziennego, opanowania czynności przysposabiających do pracy oraz rozwijanie czynności zawodowych, które w przyszłości mogą umożliwić podjęcie pracy. To wszystko może zapewnić im terapia zajęciowa w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Umożliwia w dużym stopniu przezwyciężenie problemów i likwidowanie barier, które uniemożliwiają pełnowartościowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w rodzinie i społeczeństwie.

„Człowiek czuje się dowartościowany wtedy, kiedy ma możliwość praktycznej działalności i aktywności oraz, gdy może wykazać się swoimi wiadomościami i umiejętnościami. Wykonywane zajęcia umożliwiają nam spełnić swoje marzenia. Przecież marzenia są nieodłącznym pragnieniem realizacji każdego z nas. Osoby niepełnosprawne też marzą. Pragną być akceptowane i uczestniczyć w życiu publicznym, pragną normalności.”

W tych pragnieniach może im pomóc Warsztat, obejmujący terapię, rehabilitację społeczno – zawodową osób niepełnosprawnych, upośledzonych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym które zostały zakwalifikowane do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej w WTZ.

Specyficzne trudności dotyczą precyzji i szybkości ruchów, zwolnienia procesów spostrzegania i znacznym zawężeniu jego zakresu, jak również braku podzielności uwagi, co powoduje trudności w wykonywaniu zadań wymagających zwrócenia uwagi na kilka czynności jednocześnie. Zaburzone mogą być również procesy mowy i myślenia. Myślenie ma charakter konkretno-obrazowy i sytuacyjny. Charakterystyczny jest brak samodzielności i inicjatywy w działaniu. Osoby te posiadają jednakże jednokierunkowe uzdolnienia manualne, zdolności do rysunków czy muzyki. Społeczna reakcja na odmienność wyrażająca się w izolowaniu lub nadmiernym kontrolowaniu i ochranianiu, albo też odrzuceniu, stanowią przeszkodę w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego osób niepełnosprawnych.
Rehabilitacja - terapia ma na celu zastosowanie mechanizmów kompensacji, odblokowywanie potencjału rozwojowego, wzmacnianie słabych ogniw, usprawnianie gorzej rozwiniętych funkcji, uruchamianie pozaintelektualnych mechanizmów funkcjonowania społecznego. Nie zachodzi konieczność traktowania upośledzonych jako ciężaru społeczności, jeśli zapewni się im warunki umożliwiające rehabilitację, a tym samym pomoże w adaptacji w społeczeństwie.
Plan działania Warsztatów Terapii Zajęciowej obejmuje oddziaływanie terapeutyczne mające na celu rehabilitację zmierzającą do rozwoju ogólnego każdego uczestnika, poprawy zaradności osobistej sprawności psychofizycznych, przystosowania i funkcjonowania społecznego, jak również opanowania czynności przysposabiających do pracy, rozwijaniu podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej lub szkolenia zawodowego. Rehabilitacja każdego uczestnika Warsztatu realizowana jest w oparciu o indywidualne programy rehabilitacji, które opracowane są po zatwierdzeniu uczestnika do WTZ.

Główny nacisk w terapii położony jest na zajęcia praktyczne prowadzone w pracowniach. Programy dostosowane są do psychofizycznych możliwości uczestników i przeplatane z rehabilitacją leczniczą i społeczną. Organizowane są również zajęcia dodatkowe z zakresu sportu, kultury, turystyki i wypoczynku. Uczestnicy WTZ nie ponoszą żadnych kosztów. Mają zapewnioną bezpłatną opiekę specjalistyczną i rehabilitację. Ważnym elementem jest prowadzony trening ekonomiczny. Wprowadza to dodatkowy element samodzielności finansowej. Wielu naszych podopiecznych po raz pierwszy otrzymuje własne pieniądze, traktując je jako samodzielnie zarobione, a poprzez „trening ekonomiczny” uczy się jak należy nimi dysponować. Stała ocena uczestnika, weryfikacje, umożliwiają zmiany w indywidualnym toku terapii.

Celem Warsztatu jest edukacja społeczna i uświadomienie „kim są i jakie mają potrzeby osoby niepełnosprawne”? – jest to przecież warunek integracji. Realizacja tych założeń jest możliwa przez aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej- kiermasze, wystawy, spotkania integracyjne.
Oprócz zajęć w pracowniach prowadzona jest rehabilitacja ruchowa oraz świadczone jest wsparcie psychologiczne.

wtz

Terapia, rehabilitacja społeczno – zawodowa realizowana jest w pracowniach:

 1. ADMINISTRACJI
 2. CUKIERNICZA
 3. GOSPODARSTWA DOMOWEGO
 4. KOMPUTEROWA
 5. KRAWIECKA
 6. KRONIKI
 7. MUZYCZNA
 8. PLASTYCZNA
 9. PRZYRODNICZA
 10. REHABILITACJI RUCHOWEJ
 11. TECHNICZNA
 12. ZOOLOGICZNA