Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego uruchomiła
z dniem 1 stycznia 2024 roku Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
dla Mieszkańców Powiatu Opatowskiego.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Opatowie, ul. Sienkiewicza 17, parter, pokój nr 9

Punkt czynny jest:

  • poniedziałek 7:30-11:30
  • wtorek 7:30-11:30
  • środa 7:30-12:00 (NPO i mediacja)
  • czwartek 7:30-11:30
  • piątek 10:30-14:30

--> plakat do pobrania

plakat systemu npp

Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach punktu zlokalizowanego w Opatowie polega na:

  • poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym.
  • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.
  • sporządzeniu projektu pisma w sprawach o których mowa w pkt. 1 i 2 ustawy z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym.
  • nieodpłatnej mediacji,
  • sporządzaniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowaniu o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Zadanie pt. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu opatowskiego w 2024” finansowane jest ze środków Starostwa Powiatowego w Opatowie (wysokość dotacji – 68 245,32 zł.)